کمربند زرد

ردیف توضیحات -
1 وضع بهداشت و ادای احترام -
2 نشستن و برخواستن -
3 انواع اوکی می -
4 مای ماواری اوکی می -
5 تای ساباکی -
6 کوزوشی -
7 ته وازا ایپن سئوی ناگه
8 گوشی وازا اوگوشی
9 آشی وازا اوسوتوگاری
اوسوتوگورما
10 اوسوتوگاری اوسوتوگورما -
- جمع کل امتیازات : 60
- هر تکنیک و هر بخش هر کدام 5 امتیاز دارد. (امتیاز قبولی در ازمون :50) -
به بالای صفحه بردن