کمربند بنفش جودو

ردیف توضیحات -
1 وضع بهداشت و آداب جودو -
2 انواع اوکی می و کوروشی -
3 انواع تای ساباکی
4 تکنیک های قبلی ( 20 امتیاز ) -

5

ته وازا
موروته سئوی ناگه
کوچی گایشی
اوچی ماتا اسکاشی


6


آشی وازا
د آشی هارای
اوچی ماتا گایشی
اکوری آشی هارای
هارای گوشی گایشی
هانه گوشی گایشی
7 ما سوتمی وازا اوراناگه
8 یوکو سوتمی وازا هارای ماکی کومی
هانه ماکی کومی
9 کانست سو وازا اوده گارامی
اوده گاتامه
10 رندوری (10 امتیاز ) -
11 اجرای فنون ترکیبی با درک ساباکی -
12 شیایی ( 50 امتیاز ) -
13 جمع کل امتیازات : 165 امتیاز
14 هر تکنیک و همچنین هر بخش هر کدام 5 امتیاز دارد. 135 امتیاز قبولی در آزمون میباشد
به بالای صفحه بردن