کمربند نارنجی جودو

ردیف توضیحات -
1 وضع بهداشت و آداب جودو -
2 انواع اوکی می وکوزوشی -
3 انواع تای ساباکی -
4 تکنیک های قبلی ( 20 امتیاز ) -
5 ته وازا تای اوتوشی
6 گوشی وازا تسوری کومی گوشی
اوکی گوشی
7 آشی وازا ساسایی تسوری کومی آشی
هیزا گورما
8 اوسای کومی وازا کسا گاتامه
کوزورو کسا گاتامه
9 یاکسوکو رندوری ( 15 امتیاز ) -
10 جمع کا امتیازات : 85 امتیاز
به بالای صفحه بردن