کمربند سبز جودو

ردیف توضیحات -
1 وضع بهداشت و آداب جودو -
2 انواع اوکی می کزورشی -
3 انواع تای ساباکی -
4 تکنیک های قبل ( 20 امتیاز ) -
5 ته وازا اوکی اتوشی
کاتا گورما

6

گوشی وازا
سوده تسوری کومی گوشی
هانه گوشی
هارای گوشی

7

آشی وازا
اوچی گاری
کوچی گاری
اوچی ماتا
8 یوکو سوتمی وازا اوچی ماتا ماکی کومی

9

شیمه وازا
کاتا جومی جیمه
نامی جومی جیمه
گیاکو جومی جیمه
10 کانست سو وازا جومی گاتامه
11 یاکسوکو رندوری(15 امتیاز) -
12 فنون ترکیبی -
13 شیایی ( 50 امتیاز ) -
14 جمع کل امتیازات : 170 امتیاز
به بالای صفحه بردن