کمربند قهوه ای جودو

ردیف توضیحات -
1 وضع بهداشت و آداب جودو -
2 انواع اوکی می و کوزوشی -
3انواع تای ساباکی -
4تکنیک های قبلی (20 امتیاز ) -
5ته وازا سئوی اتوشی

6

آشی وازا
کوسوتو گاری
کوسوتو گاکه
7گوشی وازا گوشی گورما

8

ما سوتمی وازا
سومی گایش
تومو ناگه

9

یوکو سوتمی وازا
یوکو گورما
یوکو گاکه
اوکی وازا

10

اوسای کومی وازا
کاتا گاتامه
کامی شیهو گاتامه
کوزورو کامی شیهو گاتامه

11

شیمه وازا
اکوری اری جیمه
هاداکا جیمه
12رندوری ( 10 امتیاز ) -
13اجرای فنون ترکیبی با درک تای ساباکی -
14شیایی ( 50 امتیاز ) -
15جمع کل امتیازات : 190 امتیاز
به بالای صفحه بردن