کمربند مشکی جودو

ردیف توضیحات -
1 آداب و احترامات اولیه -

2

ته وازا
اکی اتوشی
ایپ سئوناگه
کاتا گورما

3

گوشی وازا
اوکی گوشی
هارائی گوشی
تسوری کومی گوشی

4

آشی وازا
اکوری آشی هارائی
ساسائی
اوچی ماتا

5

ماستمی وازا
توموناگه
اوراناگه
سومی گایش

6

یوکوستمی وازا
یوکوگاکه
یوکوگورما
اوکه وازا
7 آداب و احترامات پایانی -
- جمع کل امتیازات: 170 امتیاز
به بالای صفحه بردن