اطلاعیه

تسهیل در فرآیند نمایندگی

پیرو نامه 1648/د/1400/276مورخ 1400/07/25

بدینوسیله به اطلاع می رساند . جهت سرعت بخشیدن و تسهیل در امور اداری ، پس از این روسای محترم رشته های تحت پوشش برای معرفی نمایندگان خود در هر استان نیاز به مکاتبه با فدراسیون نخواهند داشت . در این راستا واجدین شرایط با نامه مستقیم رئیس انجمن ، کمیته ،گروه و مراجعه به ریاست محترم هر استان پیگیری خواهد شد.

بدیهی است مانند سنوات گذشته پذیرش یا عدم پذیرش نماینده معرفی شده و نیز تعویض آن از سوی رشته تحت پوشش منوط به تایید ریاست محترم هیات استان خواهد بود و در صورت بروز اختلاف نظر فدراسیون بعنوان حکم بوده و رای صادره قطعی و غیرقابل اعتراض خواهد بود.

به بالای صفحه بردن