قوانین داوری جوجیتسو برزیلی ( ویدیو )

چند نکته مهم از قوانین جوجیتسو برزیلی ( BJJ ) که در هنگام مسابقات برای هر شرکت کننده لازم است. https://iran-jujitsu.com/video/Brazilian-Jujitsu-Arbitration-Rules.mp4